Menu

ZÁKLADNÍ POJMY


Tepelné čerpadlo
Tepelné čerpadlo je stroj, který čerpá teplo z jednoho místa na jiné vynaložením vnější práce. Obvykle je to z chladnějšího místa na teplejší.

Chladivo v plynném stavu je stlačeno kompresorem a poté vpuštěno do kondenzátoru. Zde odevzdá své skupenské teplo. Zkondenzované chladivo projde expanzní tryskou do výparníku, kde skupenské teplo (při nižším tlaku a teplotě) přijme a odpaří se. Poté opět pokračuje do kompresoru a cyklus se opakuje.

Jednou z charakteristik práce tepelného čerpadla je topný faktor (COP). Ten ukazuje účinnost tepelného čerpadla poměrem vyrobeného tepla k spotřebované energii.


Tepelné čerpadlo vzduch/voda
Zdrojem energie je venkovní vzduch, který se pomocí ventilátoru přivádí k výparníku tepelného čerpadla. Moderní tepelná čerpadla získávají energii ze vzduchu i při teplotách hluboko pod bodem mrazu (-20 °C). Můžeme se setkat většinou s tepelnými čerpadly s venkovní jednotkou, ale také se vyrábějí tepelná čerpadla vnitřní konstrukce.


Tepelné čerpadlo země/voda
Tepelné čerpadlo, které získává energii ze země a to buď prostřednictvím zemních plošných kolektorů nebo hlubinných vrtů. Vytápění probíhá systémem na bázi oběhu teplé vody (radiátory, podlahové topení)


Tepelné čerpadlo voda/voda
Zdrojem energie je spodní voda, která se čerpá z mělkého vrtu (studně) a do druhé vsakovací studně se vychlazená voda po průchodu tepelným čerpadlem vrací. Zdroj vody musí být velmi vydatný. Systém je náročnější na instalaci i údržbu.


Topný faktor (COP)
Poměr mezi výkonem dodávaným tepelným čerpadlem a jeho příkonem. Topný faktor se mění v závislosti na vstupní teplotě (nemrznoucí směsi, vzduchu) do tepelného čerpadla a výstupní teplotě vody do otopné soustavy.


Tepelná ztráta objektu

Tepelná ztráta je topný výkon, který potřebuje budova, aby při normou dané venkovní teplotě (např. Ostrava -15°C), byla v místnostech dosažena požadovaná teplota (např. v pokoji +22°C). Znalost tepelné ztráty je nutná pro dimenzování tepelného zdroje.

Tepelná ztráta tepla na vytápění je okamžitá hodnota tepelné energie (přesněji tepelný tok), která z domu uniká prostupem tepla, zářením skrz průsvitné konstrukce a větráním.

Tuto hodnotu je nutné počítat vždy na extrémní podmínky, tedy v ČR obvykle –15°C, v Praze a některých dalších místech, kde je tepleji, je tato výpočtová teplota –12°C, naopak na horách –18°C. Je sice pravda, že se u nás občas vyskytují i větší mrazy, ale akumulační schopnosti domu a jeho vybavení tyto extrémní výchylky přenesou. Na tuto hodnotu tepelné ztráty musí být nadimenzované radiátory nebo jiný druh otopné soustavy a tepelný zdroj na vytápění. Protože tyto extrémní teploty jsou u nás během zimního období velmi krátkou dobu, u dražších zdrojů energie, jako je například tepelné čerpadlo, se tyto zdroje dimenzují na nižší výkon s tím, že pokud je potřebný vyšší tepelný příkon, dotápí se dalším zdrojem, například elektřinou.

http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/128-on-line-kalkulacka-uspor-a-dotaci-zelena-usporam


Ekvitermní regulace
Spočívá v nastavení (regulaci) teploty topné vody na základě venkovní teploty tak, aby teplota v místnost zůstala konstantní.


Primární a sekundární okruh
Část tepelného, do které se přivádí nízkopotenciální teplo z okolního prostředí (země, vzduchu, vody) se označuje jako primární strana (okruh); část, ze které se odvádí teplo pro vytápění se označuje jako sekundární strana (okruh).


Zemní plošný kolektor (ZPK)
Plastové hadice uložené v zemi v hloubce cca 1,2 metru, v kterých koluje nemrznoucí směs. Ta se v zemi ohřívá a odevzdává své teplo v tepelném čerpadle. Pro položení plošného kolektoru je třeba poměrně velká plocha nezastavěného pozemku.


Hlubinný (geotermální) vrt
Není-li k dispozici dostatečné velká plocha pozemku pro položení plošného kolektoru, je možné ukládat kolektor do hlubinného vrtu. V závislosti na tepelných ztrátách domu se hloubí jeden nebo více vrtů o hloubce 80 až 150 m.


ON/OFF 

Tepelné čerpadlo se zapne a jede na plný výkon, k tomu potřebuje zpravidla akumulační nádobu kde se ukládá energie, která se dále přečerpává do topného systému. Jakmile dojde k "natopení" akumulační nádoby na požadovanou teplotu, tepelné čerpadlo vypne.


Inverter (Invertor)

Modernější technologie, výkon se přizpůsobuje aktuální potřebě domu, umožňuje plynule měnit výkon zařízení. Snižuje se také počet startů kompresoru. 


Split 

Dělená konstrukce tepelného čerpadla. Skládá se z venkovní a vnitřní části tepelného čerpadla. Propojení jednotek je mezi s sebou častěji pomocí chladírenského potrubí, je však také možné se setkat s propojením topnou vodou.